در حال بارگذاری ...
از سوی روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی؛

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش های تئاتر شهر اعلام شد

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش های به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر و تماشاخانه سنگلج تا پایان روز جمعه ۲۰ مرداد سال ۱۴۰۲ تفکیک اجراها مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار  هفتگی فروش و تماشاگران نمایش های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی ، سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر و همچنین تماشاخانه سنگلج تا پایان روز  جمعه 20 مرداد 1402 به تفکیک اجراها اعلام شد.

نمایش «جریان » به کارگردانی علیرضا معروفی که از  روز 29 تیرماه  1402 اجرای خود را در  تالار اصلی با ظرفیت 579 تماشاگر و قیمت بلیت 200 هزار تومان آغاز کرده ، با مجموع  18 اجرا و میزبانی از  2 هزار و 305  ( با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ) 270 میلیون و 675 هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «سلول شخصی» به کارگردانی امیرحسین آلادپوش هم که از روز 8 مرداد 1402 در تالار اصلی با ظرفیت 579 نفر و قیمت بلیت 200 هزار  تومان روی صحنه رفته تا به امروز با مجموع  12 اجرا و میزبانی 4 هزار و 291 تماشاگر ( با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ) به فروشی معادل  607 میلون و 140 هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «ژنرال مجهول » به کارگردانی میرعلیرضا دریابیگی  که از روز چهارشنبه 21 تیر ماه 1402 در تالار چهارسو با ظرفیت 132 نفر و قیمت بلیت 130 هزار تومان روی صحنه رفته ، تاکنون با مجموع 23 اجرا  و یک هزار و 949  تماشاگر به  فروشی  معادل 179 میلیون تومان  (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) دست پیدا کرده است.  

نمایش ـ«حرفه ای » به کارگردانی  وحید منتظری نیز که از روز 22 تیر ماه 1402  اجرای خود در تالار چهارسو با ظرفیت 132 نفر و قیمت بلیت 130 هزار تومان آغاز کرد،  تا پایان روز جمعه 20 مرداد با  مجموع 20 اجرا و  2 هزار و 343 تماشاگر به  فروشی معادل  242میلیون و 99 هزار تومان ( با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) دست پیدا کرده است.  

نمایش «هیدن (پنهان)» به کارگردانی کوروش شاهونه هم  که از روز 27 تیر ماه 1402 اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت 96 نفر و قیمت بلیت 130  هزار تومان آغاز کرده، تاکنون با 27 نوبت اجرا و 2 هزار و 518 تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل 279 میلیون و 890 هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «سایه روشن »به کارگردانی سعیده آجربندیان هم که از روز 23 تیر ماه 1402  در تالار سایه با ظرفیت 72 نفر و قیمت بلیت 100 هزا ر تومان  اجرای خود را آغاز کرده ، تا روز جمعه 20 مرداد ماه با 21 نوبت اجرا ، مجموع 683 تماشاگر   و 41 میلیون و 100 هزار تومان ( با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به اجرای خود پایان داد .

نمایش « ساپو » به کارگردانی محمد امین سعدی نیز که از روز 16 مرداد  1402 در تالار سایه با ظرفیت 72 نفر و قیمت بلیت 110 هزار تومان روی صحنه رفته ، تاکنون  با مجموع  4 اجرا  و 273 تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل 27 میلیون و 940 هزار تومان پیدا کرده است.   

نمایش «شازده کوچولو 2023» به کارگردانی نیما گودرزی هم که از  20 تیر 1402  در کارگاه نمایش با ظرفیت 26 نفر و قیمت بلیت  70 هزار تومان روی صحنه رفته ، تاکنون با مجموع 23 اجرا ، 613 تماشاگر  به فروشی معادل  33 میلیون و  460 هزار تومان ( با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) دست پیدا کرده است.

 نمایش «شب  روی سنگفرش خیس» به کارگردانی میکائیل شهرستانی  نیز که از  روز 9 مرداد 1402 اجرای خود را  در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت 236 نفر و قیمت بلیت 80 هزار تومان  آغاز کرده (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) تا پایان روز جمعه 20 مرداد 1402 با  مجموع 697 تماشاگر به  فروشی معادل 57 میلیون و 552 هزار تومان  پیدا کرده است.

نمایش «پرده در پرده » به کارگردانی رویا اسدی  هم که از  روز  10 مرداد 1402 اجرای خود را  در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت 236 نفر و قیمت بلیت 60 هزار تومان  آغاز کرده (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) تاکنون  با  268 تماشاگر ، 16 میلیون و 415 هزار تومان فروش داشته است.