مدیریت

مدیر مجموعه تئاترشهر: ابراهیم گله دارزاده تلفن تماس: ۶۶۴۰۸۸۵۲-۰۲۱