روابط عمومی

مدیر روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر: علیرضا سعیدی