معاونت

معاونت اداری و مالی مجموعه تئاتر شهر: حسن جودکی