از تاریخ
 تا تاریخ
 
توسط اداره کل هنرهای نمایشی؛

بخشی از خسارت ناشی از توقف اجرای گروه های نمایشی در روزهای اخیر جبران می شود
توسط اداره کل هنرهای نمایشی؛

بخشی از خسارت ناشی از توقف اجرای گروه های نمایشی در روزهای اخیر جبران می شود

مدیرکل هنرهای نمایشی از تخصیص کمک هزینه حمایتی کرونا به منظور جبران بخشی از خسارت‌های گروه‌های مورد تأیید اداره کل هنرهای نمایشی که از دستورالعمل ستاد ملی مبارزه ...